ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διάφορα έξοδα
17/06/2022 ΑΔΑ: 657ΙΟΛΤΣ-Ε1Β
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
17/06/2022 ΑΔΑ: 60ΤΟΟΛΤΣ-6Α0
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
17/06/2022 ΑΔΑ: Ψ6ΡΩΟΛΤΣ-79Ρ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
17/06/2022 ΑΔΑ: 6ΘΨΠΟΛΤΣ-ΨΝΩ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
17/06/2022 ΑΔΑ: 61ΤΕΟΛΤΣ-Ι7Π
Φ.Π.Α. ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ 24%
17/06/2022 ΑΔΑ: 67ΧΜΟΛΤΣ-Χ6Ι
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
17/06/2022 ΑΔΑ: ΨΛΙΖΟΛΤΣ-ΩΜΩ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΧΑΡΤΙ Α4
16/06/2022 ΑΔΑ: ΩΥΝ7ΟΛΤΣ-ΧΡ1
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
14/06/2022 ΑΔΑ: 6ΨΑΖΟΛΤΣ-ΨΞ5
Έντυπα και γραφική ύλη
14/06/2022 ΑΔΑ: 6ΣΜΜΟΛΤΣ-ΥΛΓ
ΦΠΑ αναλωσιμων υλικών με 24%
14/06/2022 ΑΔΑ: ΩΤΛ2ΟΛΤΣ-ΚΝΩ
ΥΛΙΚΑ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
14/06/2022 ΑΔΑ: 6ΔΨΑΟΛΤΣ-ΡΔΛ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
09/06/2022 ΑΔΑ: ΩΔΧ4ΟΛΤΣ-ΓΧΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2753099809 01/04/2022 ΕΩΣ 31/05/2022
09/06/2022 ΑΔΑ: ΨΒΤΑΟΛΤΣ-ΩΣΟ
1 2 3 4 5 86