ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Φ.Π.Α. ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ 24%
03/02/2023 ΑΔΑ: ΨΦΤ9ΟΛΤΣ-3ΘΓ
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
02/02/2023 ΑΔΑ: 9Ω2ΚΟΛΤΣ-ΣΤΔ
Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
02/02/2023 ΑΔΑ: Ψ04ΝΟΛΤΣ-ΛΜ2
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
01/02/2023 ΑΔΑ: 6ΣΙΙΟΛΤΣ-ΣΕΝ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
01/02/2023 ΑΔΑ: ΡΠΑ3ΟΛΤΣ-5Β0
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
01/02/2023 ΑΔΑ: 9ΝΧΦΟΛΤΣ-ΓΔ1
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
01/02/2023 ΑΔΑ: 6ΚΩ0ΟΛΤΣ-Ζ86
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
01/02/2023 ΑΔΑ: 94ΤΞΟΛΤΣ-ΔΒΘ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
01/02/2023 ΑΔΑ: ΨΜΜΩΟΛΤΣ-ΗΛΓ
Αμοιβές αναλυτών νερού
01/02/2023 ΑΔΑ: ΨΛΙΙΟΛΤΣ-ΕΜΡ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
01/02/2023 ΑΔΑ: 9Η7ΡΟΛΤΣ-3ΜΚ
1 2 3 4 5 111