Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Επιδαύρου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με κοινωφελή χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 2011 (Φ.Ε.Κ. 718/Β ́/29-4-2011) έπειτα από τη συγχώνευση της Δ.Ε.Υ.Α. Ασκληπιείου (Φ.Ε.Κ. 402/Β ́/27- 3-2000) και της Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου (Φ.Ε.Κ. 1303/Β ́/30-10-2000) και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Η λειτουργία και η οργάνωσή της διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 “περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως” σύμφωνα με τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές “είναι αρμόδιαι δια την μελέτην, κατασκευήν, συντήρησιν, εκμετάλλευσιν,διοίκησιν και λειτουργίαν των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητός των”.

Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο (Απόφαση 148/27-9-2019). Ο Πρόεδρος της επιχείρησης εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος (άρθρο 5 § 4 Ν. 1069/1980 και άρθρο 280 του Π.Δ. 410/1995).