1. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης χωρίς προηγούμενη άδεια της επιχείρησης.
2. Το άνοιγμα ενός υδρομέτρου που το έχει κλείσει η υπηρεσία για χρέη ή για άλλο λόγο καθώς και η παραβίαση των ασφαλειών στο υδρόμετρο, επισύρει ποινικές ευθύνες και
πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του Κανονισμού Ύδρευσης.
3. Για την διευκόλυνση της λήψης ενδείξεων να διατηρείτε το φρεάτιο του υδρομέτρου σας καθαρό.
4. Προσέχετε τα δίκτυα. Πριν από οποιαδήποτε εργασία εκσκαφής φροντίστε να ενημερωθείτε για τη διέλευση αγωγών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. Αποφεύγετε ενδεχόμενη ζημιά των
δικτύων (κίνδυνος μόλυνσης, σπατάλη νερού, κ.λπ.) διότι θα επιβαρύνεστε με τη δαπάνη αποκατάστασή τους.
5. Δώστε πλήρη στοιχεία στην επιχείρηση (ιδιοκτήτης, ενοικιαστής, δ/νση, αριθμός, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο). Επίσης ενημερώστε την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. για κάθε μεταβολή.
6. Διορθώστε κάθε εσωτερική “μικροδιαρροή” (καζανάκι τουαλέτας, στάξιμο βρύσης, κ.λπ.) γιατί η απώλεια νερού είναι μεγάλη και θα έχει σαν συνέπεια το “φουσκωμένο” λογαριασμό.
7. Κατά την απουσία σας φροντίστε ο γενικός διακόπτης του υδρομέτρου σας να είναι κλειστός προς αποφυγή τυχόν διαρροής την οποία επιβαρύνεστε.
8. Ελέγχετε συχνά το υδρόμετρό σας παρακολουθώντας τους δείκτες με κλειστές τις βρύσες για 2-3 λεπτά. Εάν ο υδρομετρητής σας καταγράφει, υπάρχει βλάβη στο εσωτερικό
δίκτυο της οικοδομής σας. Ειδοποιήστε αμέσως υδραυλικό.
9. Προσοχή! Οι ιδιοκτήτες να ελέγχουν την εξόφληση λογαριασμών των ενοικιαστών τους.

 

ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΜΠΟΡΕΙTE ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, η παροχή διακόπτεται χωρίς άλλη
ειδοποίηση και επιβαρύνεστε με όλα τα έξοδα που ορίζονται απο τον Κανονισμό Ύδρευσης της επιχείρησης.