Απόφαση 143/18-12-2019

ΘΕΜΑ 1Ο : Ρύθμιση οφειλών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κ. Παύλου Γεώργιος, είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2θ του Ν. 1069/1980 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 στο Φ.Ε.Κ 107/Α΄/31.07.2017 ΄΄Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.΄΄ προτείνω να γίνει αλλαγή των δόσεων που υπήρχαν μέχρι τώρα , δηλαδή οι 40 δόσεις να γίνουν από 2 μέχρι 80 δόσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
20,01-40,00€                 2
40,01-60,00€                 3
60,01-80,00€                 4
80,01-100,00€                 5
100,01-120,00€                 6
120,01-140,00€                 7
140,01-160,00€                 8
160,01-180,00€                 9
180,01-200,00€                10
200,01-220,00€                11
220,01-500,00€                12
500,01-1.000,00€                20
1.000,01-1.500,00€                35
1.500,01-2.000,00€                50
2.000,01-3.000,00€                65
3.000,01-5.000,00€                70
5.000,01-                80

 

Επιπλέον από 500 ευρώ και άνω να δίνεται υποχρεωτικά προκαταβολή 10% επί του συνολικού ποσού και φυσικά να καταβάλλεται και η πρώτη δόση. Ο καταναλωτής θα μπορεί να πληρώσει μικρότερο αριθμό δόσεων, όχι όμως μεγαλύτερο. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι συνεπής στη σειρά των δόσεων και ξεπεράσει την καταβολή της τρίτης δόσης, αφενός να χάνει το δικαίωμα της ρύθμισης και να μην μπορεί να ενταχθεί σε νέο διακανονισμό και αφετέρου να εφαρμόζεται το άρθρο 17 του Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Πρόεδρου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Την αλλαγή των δόσεων. Οι 40 δόσεις που προβλέπονταν μέχρι τώρα να γίνουν από 2 έως 80 δόσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
20,01-40,00€                 2
40,01-60,00€                 3
60,01-80,00€                 4
80,01-100,00€                 5
100,01-120,00€                 6
120,01-140,00€                 7
140,01-160,00€                 8
160,01-180,00€                 9
180,01-200,00€                10
200,01-220,00€                11
220,01-500,00€                12
500,01-1.000,00€                20
1.000,01-1.500,00€                35
1.500,01-2.000,00€                50
2.000,01-3.000,00€                65
3.000,01-5.000,00€                70
5.000,01-                80

 

Πάνω από 500 ευρώ και άνω θα δίνεται 10% προκαταβολή επί του συνολικού ποσού και θα καταβάλλεται και η πρώτη δόση. Ο καταναλωτής θα μπορεί να πληρώσει μικρότερο αριθμό δόσεων, όχι όμως μεγαλύτερο. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι συνεπής στη σειρά των δόσεων και ξεπεράσει την οφειλή της τρίτης δόσης, αφενός θα χάνει το δικαίωμα της ρύθμισης και δεν θα μπορεί να ενταχθεί σε νέο διακανονισμό και αφετέρου θα εφαρμόζεται το άρθρο 17 του Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης της της Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου.