ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
08/02/2023 ΑΔΑ: 6ΝΛΗΟΛΤΣ-Ζ10
ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 64
08/02/2023 ΑΔΑ: ΨΑΧ2ΟΛΤΣ-Σ7Ψ
Συνδρομές - Εισφορές
08/02/2023 ΑΔΑ: 6Ο86ΟΛΤΣ-ΧΚ3
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ
07/02/2023 ΑΔΑ: 9ΣΜΙΟΛΤΣ-7ΧΥ
ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 64
07/02/2023 ΑΔΑ: 9ΥΧΟΟΛΤΣ-ΥΤΩ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
07/02/2023 ΑΔΑ: 6ΩΟ7ΟΛΤΣ-Γ5Θ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
03/02/2023 ΑΔΑ: 6ΓΓΣΟΛΤΣ-91Η
1 2 3 4 111