ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝA KINHTA 04/04/2022 03/05/2022
17/06/2022 ΑΔΑ: 67ΙΡΟΛΤΣ-ΟΨΖ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
17/06/2022 ΑΔΑ: 6ΕΞΥΟΛΤΣ-41Ε
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
17/06/2022 ΑΔΑ: 9ΤΩΥΟΛΤΣ-Η0Ι
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
17/06/2022 ΑΔΑ: 67Δ1ΟΛΤΣ-ΟΟΣ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
17/06/2022 ΑΔΑ: ΨΨΙΨΟΛΤΣ-Φ9Χ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
17/06/2022 ΑΔΑ: ΨΘ0ΛΟΛΤΣ-ΑΑ9
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
17/06/2022 ΑΔΑ: 6ΜΕΣΟΛΤΣ-ΓΝΡ
1 2 3 4 86