ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΡΖ 0018
24/06/2022 ΑΔΑ: ΨΦΘΥΟΛΤΣ-Τ58
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
22/06/2022 ΑΔΑ: ΨΠΧΣΟΛΤΣ-ΝΡΠ
Ανάθεση εργασιών απεντόμωσης
22/06/2022 ΑΔΑ: 9Η3ΗΟΛΤΣ-ΨΦΟ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
21/06/2022 ΑΔΑ: 64Χ0ΟΛΤΣ-ΡΙ0
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ
21/06/2022 ΑΔΑ: ΨΜΙΓΟΛΤΣ-4ΙΣ
1 2 3 86