ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ
09/04/2024 ΑΔΑ: ΨΥΔΗΟΛΤΣ-5ΟΩ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
09/04/2024 ΑΔΑ: ΨΔΠΕΟΛΤΣ-ΔΛΡ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
09/04/2024 ΑΔΑ: 96ΡΘΟΛΤΣ-7Ω9
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
09/04/2024 ΑΔΑ: ΨΦΦ2ΟΛΤΣ-ΖΕΡ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
09/04/2024 ΑΔΑ: 69ΥΗΟΛΤΣ-ΕΣΧ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΑΒ ΓΑΛΑ ΥΨ. ΘΕΡΜ 1L
03/04/2024 ΑΔΑ: Ψ90ΥΟΛΤΣ-1Θ7
ΦΠΑ αναλωσιμων υλικών με 24%
02/04/2024 ΑΔΑ: 60ΓΧΟΛΤΣ-ΝΨΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
02/04/2024 ΑΔΑ: ΨΤΜΔΟΛΤΣ-ΨΓΖ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΙΑ 3ου 2024
01/04/2024 ΑΔΑ: 63Α8ΟΛΤΣ-5ΥΨ
ΕΝΟΙΚΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2024
01/04/2024 ΑΔΑ: ΡΒΗΡΟΛΤΣ-ΝΨ8
ΕΝΟΙΚΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2024
01/04/2024 ΑΔΑ: 9ΟΕΝΟΛΤΣ-7ΜΛ
ΔΕΗ
01/04/2024 ΑΔΑ: ΨΠΞΟΟΛΤΣ-9Ε1
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
01/04/2024 ΑΔΑ: Ψ3ΞΔΟΛΤΣ-ΠΞΠ
Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
01/04/2024 ΑΔΑ: 9Ζ2ΙΟΛΤΣ-ΕΨΜ
ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ 62
01/04/2024 ΑΔΑ: ΨΑΓ6ΟΛΤΣ-Α0Π
Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
01/04/2024 ΑΔΑ: ΨΕ7ΑΟΛΤΣ-ΧΘΝ
1 2 3 161