ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΕΛΗ ΑΡΖ0018
15/02/2023 ΑΔΑ: ΨΙΒ3ΟΛΤΣ-ΛΣ8
ΤΕΛΗ ΚΡΚ9379
15/02/2023 ΑΔΑ: Ψ5ΤΝΟΛΤΣ-3Ω9
ΤΕΛΗ ΑΡΜ8312
15/02/2023 ΑΔΑ: 9Π5ΧΟΛΤΣ-ΨΤΛ
ΤΕΛΗ ΤΜΑ 0176
15/02/2023 ΑΔΑ: Ω899ΟΛΤΣ-0ΙΦ
ΤΕΛΗ ΤΜΑ 0186
15/02/2023 ΑΔΑ: ΨΗ7ΛΟΛΤΣ-ΙΘΗ
ΤΕΛΗ ΑΡΤ 5188
15/02/2023 ΑΔΑ: 603ΩΟΛΤΣ-1Ω7
ΤΕΛΗ ΑΡΤ 4915
15/02/2023 ΑΔΑ: 6ΡΜΝΟΛΤΣ-ΛΦ2
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
10/02/2023 ΑΔΑ: ΨΦ7ΙΟΛΤΣ-9ΤΝ
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
09/02/2023 ΑΔΑ: ΨΙ0ΒΟΛΤΣ-507
Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 61
08/02/2023 ΑΔΑ: 9ΓΦΞΟΛΤΣ-ΗΓ5
1 2 3 111