• Νόμος : 1069/1980  –  ΦΕΚ  191/τ. Α΄/23-8-1980
 • Σύσταση : Απόφαση 52/28-2-2011  Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου
 • Έγκριση : Απόφαση 4599/630/13-4-2011  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας και Ιονίου  –  ΦΕΚ  718/τ. Β΄/29-4-2011
 • Τροποποίηση συστατικής πράξης : Απόφαση 148/27-9-2019 Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου – ΦΕΚ 3942/τ. Β΄/25-10-2019
 • Ο.Ε.Υ. με Κανονισμό Προσωπικού :
 • Απόφαση 21/19-6-2015 Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ.
 • Απόφαση 75/13-7-2015 Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου
 • Απόφαση 81338/5136/12-10-2015 Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  –  ΦΕΚ  2246/τ. Β΄/19-10-2015

 

( Αποφάσεις: 45/28-2-2024 Δημοτικού  Συμβουλίου και 1295/28-2-2024 Δημάρχου για ορισμό Προέδρου )

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Παύλου Νικ. Γεώργιος-Παρασκευάς
(Πρόεδρος – Δημοτικός Σύμβουλος)
Γαλάνης  Δημ. Κωνσταντίνος                      (Αντιπρόεδρος – Δημοτικός Σύμβουλος)

Οψιμούλης Ιωάν. Φώτιος

(Δημοτικός Σύμβουλος)

Λαλιώτης   Ελευθ.  Ιούλιος   

(Δημοτικός Σύμβουλος)

Βασιλόπουλος Ανδρ. Αντώνιος

(Δημοτικός Σύμβουλος)

Μαργιόλας Αριστ. Ηλίας

(Δημοτικός Σύμβουλος)

Κωστούρος Παναγ. Γεώργιος

(Δημοτικός Σύμβουλος)

Κωστούρου Αναστ. Χριστίνα

(Δημοτική Σύμβουλος)

Κουτρουμπής Κωνστ. Δημοσθένης

(Δημοτικός Σύμβουλος)

Σαρρής Γεωργ. Ιωάννης

(Δημοτικός Σύμβουλος προερχόμενος από τη μειοψηφία)

Κόλλιας Παν. Κωνσταντίνος

(Δημοτικός Σύμβουλος προερχόμενος από τη μειοψηφία)

Ταμπουρατζής Χρ. Ηλίας

(Δημοτικός Σύμβουλος προερχόμενος από τη μειοψηφία)

Κόλλιας Μιλτ. Ηρακλής

(Δημοτικός Σύμβουλος προερχόμενος από τη μειοψηφία)

 

Μελά Πολυχρ. Γεωργία

(Εκπρόσωπος του Προοδευτικού Συλλόγου Λυγουριού «Ο
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ»)

Μπινιάρη Αναργ. Ζωή

(Αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Προοδευτικού Συλλόγου
Λυγουριού «Ο ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ»)

Ανθούλα Βασιλ.  Σαρρή                                                                        

(Δημότισσα)

Διαλιάτση Παναγ. Βασιλική

 

(Δημότισσα)

Μπιμπής   Γεωργ.   Βασίλειος

(Δημότης)

Χουντάλα Κωνστ. Γεωργία

(Δημότισσα)

Μούγιος Σπυρ. Εμμανουήλ
(Εκπρόσωπος των εργαζομένων)
Σακελλαρίου Νικ. Γεώργιος
(Εκπρόσωπος των εργαζομένων)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  :  Άρθρο 3 παράγρ. 6 του Ν.  1069/1980

 

“ Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να είναι συγγενείς μεταξύ των εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ουδέ να είναι υφ’ οιανδήποτε μορφήν εργολάβοι ή προμηθευταί της επιχειρήσεως ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοειδούς επιχειρήσεως ”

 

[ Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 31-12-2028 ]

Αποφάσεις ορισμού μελών Διοικητικών Συμβουλίων από το Δημοτικό Συμβούλιο (2011 έως σήμερα)

 • Απόφαση 53/28-2-2011
 • Απόφαση 14/18-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΡΨ-ΡΙΖ)
 • Απόφαση 121/19-9-2014 (ΑΔΑ: 7Β6ΑΩΡΨ-ΥΚ3)
 • Απόφαση 48/19-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΦ9ΩΡΨ- 05Χ)
 • Απόφαση 80/30-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΙ9ΩΡΨ-68Β)
 • Απόφαση 86/10-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΦΚΩΡΨ-ΝΦΨ)
 • Απόφαση 99/8-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ9ΦΩΡΨ-ΥΘΨ)
 • Απόφαση 141/16-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΘΧΩΡΨ-192)
 • Απόφαση 37/2-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ1ΖΩΡΨ-ΡΒΥ)
 • Απόφαση 89/2-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ91ΩΡΨ-ΤΥΨ)
 • Απόφαση 148/27-9-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΔΛΩΡΨ-ΠΞΦ)
 • Απόφαση 47/13-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΚΙΩΡΨ-ΛΒΓ)
 • Απόφαση 69/14-7-2021 (ΑΔΑ: 9Θ97ΩΡΨ-ΖΗ3)