Νόμος : 1069/1980 – ΦΕΚ 191/τ. Α΄/23-8-1980
Σύσταση : Απόφαση 52/28-2-2011 Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου
Έγκριση : Απόφαση 4599/630/13-4-2011 Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – ΦΕΚ 718/τ. Β΄/29-4-2011
Τροποποίηση συστατικής πράξης : Απόφαση 146/27-9-2019 Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου – ΦΕΚ 3942/τ. Β΄/25-10-2019

Ο.Ε.Υ. με Κανονισμό Προσωπικού :

Απόφαση 21/19-6-2015 Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ.
Απόφαση 75/13-7-2015 Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου.
Απόφαση 81338/5136/12-10-2015 Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – ΦΕΚ 2246/τ. Β΄/19-10-2015

( Απόφαση 148/27-9-2019 Δημοτικού Συμβουλίου )

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Παύλου Νικ. Γεώργιος-Παρασκευάς
(Πρόεδρος – Δημοτικός Σύμβουλος)
Λαλιώτης Ελευθ. Ιούλιος
(Αντιπρόεδρος – Δημοτικός Σύμβουλος)
Ρώτας Νικ. Δημήτριος
(Δημοτικός Σύμβουλος)
Γαλάνης Δημ. Κωνσταντίνος
(Δημοτικός Σύμβουλος)
Μαργιόλας Αριστ. Ηλίας
(Δημοτικός Σύμβουλος)
Λιούγκα Δημ. Ευγενία
(Πρόεδρος Κοινότητας Λυγουριού)
Τουρλούκη Ευαγ. Γεωργία
(Δημοτικός Σύμβουλος)
Κωστούρου Αναστ. Χριστίνα
(Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Δημητρίου)
Σμυρλή Γρηγ. Ευαγγελία
(Δημοτικός Σύμβουλος)
Τσιλογιάννης Ευαγ. Αλέξανδρος (ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ)
(Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης -Δημοτικός Σύμβουλος)
Οικονόμου Γεωργ. Αναστάσιος
(Δημοτικός Σύμβουλος)
Ανθούλα Βασ. Σαρρή (ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ)
(Εκπρόσωπος Πολιτιστικού φορέα)
Καμπίτης Γεωργ. Σταύρος
(Εκπρόσωπος Πολιτιστικού φορέα)
Μπιμπής Γεωργ. Βασίλειος
(Δημότης)
Καραμπέτσος Γεωργ. Δημήτριος
(Δημότης)
Μπινιάρης Αθαν. Γεώργιος
(Δημότης)
Γκόνης Δημ. Κων/νος
(Δημότης)
Φελιμέγκα Χαρ. Νικολέττα
(Δημότης)
Μπλάτσου Ιωάν. Αναστασία
(Δημοτικός Σύμβουλος)
Μούγιος Σπυρ. Εμμανουήλ
(Εκπρόσωπος των εργαζομένων)
Σακελλαρίου Νικ. Γεώργιος
(Εκπρόσωπος των εργαζομένων)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Άρθρο 3 παράγρ. 6 του Ν. 1069/1980

“Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να είναι συγγενείς μεταξύ των εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ουδέ να είναι υφ' οιανδήποτε μορφήν εργολάβοι ή προμηθευταί της επιχειρήσεως ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοειδούς επιχειρήσεως”.

 

[ Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 31-12-2023 ]

Αποφάσεις ορισμού μελών Διοικητικών Συμβουλίων από το Δημοτικό Συμβούλιο (2011 έως σήμερα)

 • Απόφαση 53/28-2-2011
 • Απόφαση 14/18-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΡΨ-ΡΙΖ)
 • Απόφαση 121/19-9-2014 (ΑΔΑ: 7Β6ΑΩΡΨ-ΥΚ3)
 • Απόφαση 48/19-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΦ9ΩΡΨ- 05Χ)
 • Απόφαση 80/30-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΙ9ΩΡΨ-68Β)
 • Απόφαση 86/10-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΦΚΩΡΨ-ΝΦΨ)
 • Απόφαση 99/8-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ9ΦΩΡΨ-ΥΘΨ)
 • Απόφαση 141/16-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΘΧΩΡΨ-192)
 • Απόφαση 37/2-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ1ΖΩΡΨ-ΡΒΥ)
 • Απόφαση 89/2-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ91ΩΡΨ-ΤΥΨ)
 • Απόφαση 148/27-9-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΔΛΩΡΨ-ΠΞΦ)
 • Απόφαση 47/13-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΚΙΩΡΨ-ΛΒΓ)
 • Απόφαση 69/14-7-2021 (ΑΔΑ: 9Θ97ΩΡΨ-ΖΗ3)