ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
26/05/2021 ΑΔΑ: ΨΦ5ΙΟΛΤΣ-83Ρ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
26/05/2021 ΑΔΑ: 9ΠΚΩΟΛΤΣ-Μ5Κ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
26/05/2021 ΑΔΑ: Ψ9ΦΑΟΛΤΣ-0Β8
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
26/05/2021 ΑΔΑ: 9ΛΣΧΟΛΤΣ-ΥΒΕ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
25/05/2021 ΑΔΑ: 620ΑΟΛΤΣ-ΥΜΔ
1 109 110 111 112 113 163