Σύμφωνα με τον Κανονισμό ύδρευσης ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση το φρεάτιο στο οποίο βρίσκεται ο υδρομετρητής.