Σύμφωνα με τον Κανονισμό ύδρευσης αντικατάσταση υδρομέτρου γίνεται σε περίπτωση βλάβης, απώλειας ή σε περίπτωση που η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. κρίνει απαραίτητη την αλλαγή. Η αντικατάσταση
γίνεται είτε από τον καταναλωτή με δικά του έξοδα και αφού πρώτα έχει ενημερώσει την υπηρεσία, ή από την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. με χρέωση του υδρομέτρου στον επόμενο λογαριασμό του καταναλωτή (35,00 πλεον Φ.Π.Α.).