Μπορείτε να προσέλθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. προσκομίζοντας τον τελευταίο λογαριασμό και την ένδειξη του υδρομέτρου σας (καλύτερα να υπάρχει φωτογραφία) προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση και να σας επιστραφεί η διαφορά από το ποσό της εγγύησης εφόσον έχει καταβληθεί.