Μετά την λήξη των λογαριασμών ο καταναλωτής μπορεί να εξοφλήσει τους λογαριασμούς του είτε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. είτε ηλεκτρονικά μέσω ΔΙΑΣ, είτε στα ΕΛ.ΤΑ. και μετά την λήξη των λογαριασμών σύμφωνα με το έγγραφο Α.Π. 5.1.4/64/25-9-2020 της Δ/νσης Πωλήσεων, Τομέα ΜΜΕ Πελατών των ΕΛ.ΤΑ.

Προσοχή! Μετά τη λήξη, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με προσαυξήσεις.