Απαραίτητα Δικαιολογητικά για νέα σύνδεση παροχής ύδρευσης

  • Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας
  • Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας
  • Ταυτότητα και ΑΦΜ ιδιοκτήτη
  • Τιμολόγιο παροχής υπερεσιών του υδραυλικού που κατασκεύασε την Εσωτερική Εγκατάσταση
  • Υδρόμερτο
  • Εαν πρόκειται για παροχή σε οικόπεδο Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 στην οποία θα δηλώνει οτι όταν θα οικοδομήσει θα υποβάλλει στην Υπηρεσία Οικονομική Άδεια.
  • Εαν πρόκειται για παροχή σε οδό χωρίς αρίθμιση .Έναν λογαριασμό νερού από διπλανό ακίνητο.