Ναι, υπό προϋποθέσεις και σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης.