Ε.Ε.Λ. Αρχαίας Επιδαύρου

  • Το έργο χωροθετείται στην περιοχή << Άνω Λάκκα>> σε δασική έκταση,έκτασης 8 στρεμμάτων και σε απόσταση 700μ περίπου βόρεια απο τον οικισμό της Αρχαίας Επιδαύρου.Στην εγκατάσταση οδηγούνται τα λύματα του οικισμού της Αρχαίας Επιδαύρου όσο και τα βοθρολύματα τνω γύρω οικισμών (Άνω Επιδαύρου,Παναγία,Πανόραμα κτλ)
  • Η Προέγγριση Χωροθέτησης της υφιστάμενης  ΕΕΛέγινε με την υπ’ αριθμ. 1175/93/31.1.94, ύστερα απο τον υπ’ αριθμ 17210/29.4.93 έγγραφο της διεύθυνσης  περιφερειακού σχεδιασμού, τμήμα γενικών περιβαλλοντικών θεμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι περιβαλλοντικοί όροι της εγκατάστασης εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 494/10.04.2001 απόφαση Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Πελοποννήσου και έληξαν την 31/12/2005.
  • Η προσαγωγή των λυμάτων γίνεται μέσω καταθλίπτικού αγωγού συνολικού μήκους 1200μ. απο αντλιοστάσιο το οποίο βρίσκεται στην θέση <<Γήπεδο>> εντός του οικισμού της Αρχαίας Επιδαύρουμε ενδιάμεσο αντλιοστάσιο ανύψωσης στην θέση <<Νεκροταφείο>>.

Ε.Ε.Λ. Λυγουριού

  • Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ειναι στην θέση <<Αυλός – Τζερέκου>> και προβλέπεται  να εξυπηρεττεί 10.000 κατοίκους.
  • Ο σχεδιασμός της υφιστάμενης μονάδας έχει ήδη αποδειχθεί ανεπαρκής λόγω της εκρηκτικής αύξησης του τουριμού αλλα και του μόνιμου πληθυσμού με αποτέλεσμα τμήμα των λυμάτων ιδιαίτερα κατα τους θερινούς μήνες να υπερχειλίζει προκαλώντας σημαντική ρύπανση στους επιφανειακούς και υπόγειους υδάτινους πόρους τησ περιοχής όπως επίσης και σημαντική βλάβη στην πιανίδα και χλωρίδα της.
  • Τα δίκτυα του βιολογικού καθαρισμού κατασκευάστηκαν περίπου το 1998,πού πριν την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

Ε.Ε.Λ. Νέας Επιδαύρου 

  • Το έργο χωροθετείται στην περιοχή της Νέας Επιδαύρου σε ακίνητο έκτασης 3,6 στρεμμάτων και σε απόσταση 1500μ περίπου βορειοανατολικά απο τον οικισμό της Νέας Επιδαύρου.
  • Στην εγκατάσταση οδηγούνται τα λύματα του οικισμού της Νέας Επιδαύρου μέσω καταθλίπτικού αγωγού συνολικού μήκους 1400μ απο το κεντρικό αντλιοστάσιο(Α/Σ2) στην θέση ‘Αγιος Λεώνίδης’ με συντεταγμένες κατά ΕΦΣΑ ΄87 (Χ,Υ) = (423349.18,4169991.23).Στο εν λόγω αντλιοστάσιο καταλήγουν τα λύματα απο το άλλο αντλιοστάσιο (Α/Σ1) το οποίο είναι εγκατεστημένο στα όρια του οικισμού της Νέας Επιδαύρου με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87 (Χ,Υ) = (422641.35, 4170218.18) και το οποίο συλλέγει τμήμα των λυμάτων του οικισμού (το υπόλοιπο τμήμα παροχετεύεται στο αντιοστάσιο Α/Σ2)